Mamburao Occidental Mindoro, PhilippinesMamburao Occidental Mindoro, PhilippinesMamburao Occidental Mindoro, Philippines

Municipal Ordinance No.12

Town Ordinance | 1983 | Municipal Ordinance No.12

 
Republika ng Pilipinas
Lalawigan ng Kanluraning Mindoro
BAYAN OF MAMBURAO
   
     
     
                     
    TANGGAPAN NG SANGGUNIANG BAYAN      
                     
                     
  HINALAW NG BAYAN NG MAMBURAO MULA SA KATITIKAN NG REGULAR NG PULONG NG
SANGGUNIANG BAYAN NG MAMABURAO,  KANLURANING MINDORO NG GINANAP
NOONG IKA-18 NG MARSO,1983
 
 
                     
  DUMALO          : KGG. BIENVENIDO C. IGNACIO             Punong Bayan      
    KGG. RAUL N. FLORES  Kagawad    
    KGG. LUCIANO T. SANCHEZ Kagawad    
    BONIFACIO T. TRIA Kagawad    
    KGG. MANUELA E. ABAD Kagawad    
    KGG. CELSO M. CUSTODIO Kagawad    
    KGG. ROLANDO M. ROSALES Kagawad    
    KGG. JOSE N. TRINIDAD Kagawad    
                     
  HINDI DUMALO : KGG. SUFEMIO E. ROSALS Pangalawang  Punong Bayan    
    KGG. AMAMDO C. DE JESUS Pangulong, KBB    
                     
    KAPASYAHANG BLG. 12
Serye 1983
     
         
                     
  KAPASYAHANG NAGTATALAGA NG PAGTATALA NG LAHAT NG ASO AT ANG
PAGBABAYAD NG KAUKULANG BUWIS  ("FEE") AT PAGPATAW NG PARUSA
SA MGA MAY-ARI NA HINDI PAGTUPAD S KAPSYAHANG ITO.
 
   
   
                     
         SAPAGKAT, itinalaga ng batas na " …and bawat
Pamahalaang lokal ay may karapatang humanap ng nararapat na
pagkakakitaan.
 
   
   
                     
         SAPAGKAT, kalalaman ng kapulungan ng Sangguniang Bayan
ng mamaburao na ang pagpapatala ng mga aso at  pagpataw ng karam-
patang bayad ay makatutulong sa paglaki ng koleksyon o kita
ng ating kabang-bayan.
 
   
   
   
                     
         KUNG KAYA,  sa mungkahi ni KGG. ROLANDO M. ROSALES,
at pinangalawahan ng buong kapulungan.
 
   
                     
        IPINASYA, at mahigpit na  ipinapasya, ng Sangguniang Bayan
ng Mamburao Kanlurang Mindoro, ang sumusunod:
 
   
                     
    ORDINANSYA BLG.83-2
Serye ng 1983
       
           
                     
       SEKSIYON I. Ang Ordinansang ito at tatawaging
ORDINANSIYANG NAGTATALAGA NG PAGTATALA NG LAHAT NG ASO AT ANG
PAGKUHA NG PAGBABAYAD NG KAUKULANG BUWIS("FEE") AT PAGPATW
NG PARUSA SA MGA MAY-ARI SA HINDI PAGTUPAD SA ORDINANASIYANG ITO.
 
   
   
   
                     
        SEKSIYON II. Mahigpit na ipinagbabawal ng ordinanasiyang
ito ang hindi pagtatali o pagpapawala/pag-aalpas, ng kani-kainlang
gumala sa mga pampublikong lugar, katulad ng pook at mag pri-
badong lugar.
 
   
   
   
   
                     
 
      SEKSIYON III. KAHULUGAN: Ang salitang "alaga" ay
tumutukoy sa lahat ng may buhay ng hayop katulad ng baboy, kambing,
at mga katulad na hayop ngunit higit na tumutukoy sa ASO, Sa
salitang "gumala", nagpapakahulugan ng di-pagtatali at pagpaapabaya
ng nasabing alaga (aso) na nagreresulta sa pagpunta nito (aso)
sa luagr ng di-sakop ng may-ari. Sa salitang "pampubliko", ito
ay tumutukoy sa mga lansangan, nasyonal, panlalawigan, pambayan,
man o barangay, pook at katulad ng lugar na kung saan ang mga
mamamayan ay may kalayaang gumamit. " Pribadong Lugar" ay tumutukoy
sa mga pribading lugar o sariling pag-aari ng isang mamamayan.
 
   
   
   
   
   
   
   
   
                     
  at hindi sakop ng may-ari ng aso.      
                     
        SEKSIYON 4. Itinatalaga pa rin ng Ordinansiyang ito,
na ang lahat ng nagmamay-ari ng aso ay ipatala o I-rehistro
ang nasabing alaga (aso) sa Tanaggapn ng Ingat- Yaman ng Pamahalaang
Bayan ng Mambura. Ang Ingat- Yan ay magbibigay ng kaukulang
pagkikilanlan sa may-ari at ang karampatang buwis ay sisingilin.
Ang buwis (fee) ay nagkakahalaga ng P2.50.
 
   
   
   
   
   
                     
        SEKSIYON 5. Ang alaps o lumalaboy laboy na alaga  (aso) , ay
huhulihin ng alagad ng batas na sadyang  kina-ugnay para sa pagpa-
patupad nito, o ng nakatalang maykapangyarihan. Ang mga nahuling
alaga  (aso) ay ikukulong sa isang lugar sa loob ng bakuran ng
Pamahalaang BAyan na siyang inilaan para sa bagay na ito.
 
   
   
   
   
                     
          Sa kapakanan ng seksiyong ito, ititnalaga pa rin ang mga
sumusunod:
 
   
                     
    a)       Sa bawat huhulihing alaga (aso) na lumalaboy 
          o gumagala, ang halagang P50.00 ay ipapataw sa
          sinumang may-ari ng nahuling alaga (aso) dahli sa
          kanyang kapabayaan at di pagtupad sa ordinansiyang
          ito.
 
     
     
     
     
                     
    b)        Ang may-ari/mga may-ari ng nasabing nahuling alaga
           (aso) ay binibigyan ng karampatang Pagbibigay-alam
           sa loob ng pitong (7) araw. Sa loob ng pitong (7)
           araw na hindi natubos /nakuha ang nasabing alaga
           kung saan ang napagbilhgan ay ilalagak sa kabang-
           bayan bilang dagdga na kita
 
     
     
     
     
                     
      SEKSIYON 6.  Ang ordinansiyang Bilang 80-11, serye ng
1980. Ay kaakibat nitong ipatutupad.
 
 
                     
      SEKSIYON 8, PAGPAPATUPAD. Ang ordinansiyang ito ay
ipatutupadsa snadaling napagpatibay.
 
 
                     
  PANGKALAHATANG NAPAGKASUNDUAN.        
                     
      Isinagawqa ngayong ika-18 ng Marso, 1993 sa Mamburao,
Kanluraning Mindoro.
 
 
                     
x  x  x  x  x  x  x   x  x   x   x  x  x   x   x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x   x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
                     
        PINATOTOHANAN KO ang kawastuhan ng ordinansang ito
na hinalaw sa regular na pulong ng Sangguniang Bayan ng
Mamburao, Kanlurang Mindoro.
                     
                     
                     
                     
        (LAGDA) NADELIA L. MERCADER
                     
Kalihim
     
PINAGTITIBAY:                  
                     
(LAGDA) BEINVENIDO C. IGNACIO
                  Punong Bayan 
               
               
                     
                     
A true copy from  the original copy:            
                     
                     
JOSEV. HUERTES, JR.
Kalihim ng SB
10-14-94